Tại sao đại đệ tử đệ nhất Thiên nhãn của Đức Phật lại là một người mù