点击取消静音

Đình Cương dạy thi nhịp trống chèo, phách văn , trống xá.

Đình Cương dạy thi nhịp trống chèo, phách văn , trống xá.