点击取消静音

𝑃ℎ𝑜̂́ 𝑋𝑎 - 𝐴𝑐𝑜𝑢𝑠𝑡𝑖𝑐 𝑛ℎ𝑎̣𝑐 𝑡𝑟𝑒̉ 8𝑥9𝑥 ℎ𝑎𝑦 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡

𝑃ℎ𝑜̂́ 𝑋𝑎 - 𝐴𝑐𝑜𝑢𝑠𝑡𝑖𝑐 𝑛ℎ𝑎̣𝑐 𝑡𝑟𝑒̉ 8𝑥9𝑥 ℎ𝑎𝑦 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡