TAP TO UNMUTE

Đền Nen, Thạch Hà thờ phụng vua Mai Hắc Đế, Uy Minh Vương Lý Nhật Quang, danh tướng Lê Phụng Hiểu

Đền Nen, Thạch Hà thờ phụng vua Mai Hắc Đế, Uy Minh Vương Lý Nhật Quang, danh tướng Lê Phụng Hiểu