Why did Zhu Di compile "Yongle Dadian"? Zhu Di of the Ming Dynasty, what was he thinking?(Zhu Di 12)
Why did Zhu Di compile "Yongle Dadian"? Zhu Di of the Ming Dynasty, what was he thinking?(Zhu Di 12)
Visit Advertiser

Why did Zhu Di compile "Yongle Dadian"? Zhu Di of the Ming Dynasty, what was he thinking?(Zhu Di 12)