TAP TO UNMUTE

【新北必吃美食/The best New Taipei foods 】銅板滷味店/三峽人氣日料/小李飛刀削麵/重慶老火鍋/永和道口燒雞/半熟炸彈飯糰/麻辣重慶烤魚 @FoodinTaiwan

【新北必吃美食/The best New Taipei foods 】銅板滷味店/三峽人氣日料/小李飛刀削麵/重慶老火鍋/永和道口燒雞/半熟炸彈飯糰/麻辣重慶烤魚 @FoodinTaiwan