TAP TO UNMUTE

15.临贴赵孟頫楷书陶渊明《五柳先生传》王利新毛笔字书法练习Lixin Wang Doing Chinese calligraphy Wu Liu Xian Sheng Zhuan

15.临贴赵孟頫楷书陶渊明《五柳先生传》王利新毛笔字书法练习Lixin Wang Doing Chinese calligraphy Wu Liu Xian Sheng Zhuan