TAP TO UNMUTE

Nga đang giành thắng lợi trên mặt trận tuyên truyền về chiến tranh Ukraina ?

Nga đang giành thắng lợi trên mặt trận tuyên truyền về chiến tranh Ukraina ?