Israel giới hạn xe tải nhiên liệu vào Gaza; Ai Cập cân nhắc mở cửa khẩu viện trợ mới—ngày 42, 17.11
Israel giới hạn xe tải nhiên liệu vào Gaza; Ai Cập cân nhắc mở cửa khẩu viện trợ mới—ngày 42, 17.11
Visit Advertiser

Israel giới hạn xe tải nhiên liệu vào Gaza; Ai Cập cân nhắc mở cửa khẩu viện trợ mới—ngày 42, 17.11