Truyền Thống Là Yếu Tố Nên Được Duy Trì và Phát Triển