NHẤN ĐỂ BỎ TẮT TIẾNG

Đình Kim Quan, thờ phụng Tam vị Chu Công là Cẩn Công, Khiêm Công, Đàm Công

Đình Kim Quan, thờ phụng Tam vị Chu Công là Cẩn Công, Khiêm Công, Đàm Công