NHẤN ĐỂ BỎ TẮT TIẾNG

tloi adoh jrai adong bum+ jonnay81tâynguyên

tloi adoh jrai adong bum+ jonnay81tâynguyên