NHẤN ĐỂ BỎ TẮT TIẾNG

adong plek ploi đe adoh dôt rong na ta jonnay81tây nguyên

adong plek ploi đe adoh dôt rong na ta jonnay81tây nguyên